Distal and lateral subungual onychomycosis of the finger nail in a neonate: A rare case

Onychomycosis is extremely rare in neonates, infrequently reported in children and is considered to be exclusively a disease of adults. | Distal and lateral subungual onychomycosis of the finger nail in a neonate: A rare case

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    32    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.