Impact of a standardized protocol for the Management of Prolonged Neonatal Jaundice in a regional setting: An interventional quasi-experimental study

Prolonged neonatal jaundice (PNNJ) is often caused by breast milk jaundice, but it could also point to other serious conditions (biliary atresia, congenital hypothyroidism). When babies with PNNJ receive a routine set of laboratory investigations to detect serious but uncommon conditions, there is always a tendency to overinvestigate a large number of well, breastfed babies. | Impact of a standardized protocol for the Management of Prolonged Neonatal Jaundice in a regional setting: An interventional quasi-experimental study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.