Socioeconomic status and breastfeeding in China: An analysis of data from a longitudinal nationwide household survey

Socioeconomic status is an important factor affecting the initiation and cessation of breastfeeding. However, limited evidence exists regarding the association between socioeconomic status and breastfeeding behavior in China on a national level. | Socioeconomic status and breastfeeding in China: An analysis of data from a longitudinal nationwide household survey

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
201    34    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.