Low head circumference during early childhood and its predictors in a semiurban settlement of Vellore, Southern India

Stunting in developing countries continues to be a major public health problem. Measuring head circumference (HC) during clinical anthropometric assessment can help predict stunting. The aim of this study was to assess burden and determine the predictors of low HC ( | Low head circumference during early childhood and its predictors in a semiurban settlement of Vellore, Southern India

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    29    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.