Glandular amputation by strangulating tied suture: A case report of late-onset complication in the Plastibell circumcision technique

Circumcision is considered to be a procedure with minimal morbidity but may be associated with catastrophic complications in inexpert hands. | Glandular amputation by strangulating tied suture: A case report of late-onset complication in the Plastibell circumcision technique

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    23    1    09-06-2023
75    12    1    09-06-2023
161    29    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.