A novel UGT1A1 gene mutation causing severe unconjugated hyperbilirubinemia: A case report

Crigler-Najjar syndrome (CNs) presents as unconjugated hyperbilirubinemia, as a result of UGT1A1 deficiency, and can be categorized in a severe (type I) and mild (type II) phenotype. | A novel UGT1A1 gene mutation causing severe unconjugated hyperbilirubinemia: A case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG