A novel UGT1A1 gene mutation causing severe unconjugated hyperbilirubinemia: A case report

Crigler-Najjar syndrome (CNs) presents as unconjugated hyperbilirubinemia, as a result of UGT1A1 deficiency, and can be categorized in a severe (type I) and mild (type II) phenotype. | A novel UGT1A1 gene mutation causing severe unconjugated hyperbilirubinemia: A case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    23    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.