Functional characteristics of circulating granulocytes in severe congenital neutropenia caused by ELANE mutations

Neutrophils and eosinophils are multifunctional granulocytes derived from common myelocyticcommitted progenitor cells. Severe congenital neutropenia 1 (SCN1) caused by ELANE mutations is a rare disease characterized by very low numbers of circulating neutrophils. | Functional characteristics of circulating granulocytes in severe congenital neutropenia caused by ELANE mutations

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.