Association between television viewing and early childhood overweight and obesity: A pair-matched case-control study in China

Television (TV) viewing may affect children’s obesity status. In the present study the association between TV viewing and early childhood overweight/obese status was investigated as well as the association based on age difference. | Association between television viewing and early childhood overweight and obesity: A pair-matched case-control study in China

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    11    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.