Prevalence of vitamin D deficiency and its association with metabolic derangements among children with obesity

There are no comprehensive data regarding vitamin D deficiency in children with obesity in Sri Lanka and the objective of the study was to assess the prevalence of Vitamin D deficiency and its association with metabolic derangements among children with obesity. | Prevalence of vitamin D deficiency and its association with metabolic derangements among children with obesity

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    44    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.