Baseline cardiac output and its alterations during ibuprofen treatment for patent ductus arteriosus in preterm infants

Infants with hemodynamically significant patent ductus arteriosus (PDA) may physiologically compensate with a supranormal cardiac output (CO). As such, a supranormal CO may be a surrogate marker for a significant PDA or indicate a failed response to PDA closure by ibuprofen. | Baseline cardiac output and its alterations during ibuprofen treatment for patent ductus arteriosus in preterm infants

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    7    1    20-09-2021
77    13    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.