Assessment of Cow’s milk-related symptom scores in early identification of cow’s milk protein allergy in Chinese infants

The diagnosis of cow’s milk protein allergy(CMPA) may be easily misdiagnosed due to its lack of specific symptoms. Thus, experts have proposed the use of Cow’s milk-related symptom scores (CoMiSS) to predict CMPA. | Assessment of Cow’s milk-related symptom scores in early identification of cow’s milk protein allergy in Chinese infants

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    24    1    11-06-2023
23    37    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.