Study of Environmental Enteropathy and Malnutrition (SEEM) in Pakistan: Protocols for biopsy based biomarker discovery and validation

Environmental Enteropathy (EE), characterized by alterations in intestinal structure, function, and immune activation, is believed to be an important contributor to childhood undernutrition and its associated morbidities, including stunting. | Study of Environmental Enteropathy and Malnutrition (SEEM) in Pakistan: Protocols for biopsy based biomarker discovery and validation

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    95    4    11-06-2023
2    188    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.