Rate and factors for scabies recurrence in children in Saudi Arabia: A retrospective study

Despite the fact that several scabies outbreaks emerged in schools in Saudi Arabia in 2018, no study has investigated the risk of scabies recurrence among children in Saudi Arabia. This study aimed to estimate the rate of scabies recurrence and identify factors that were associated with an increased risk of recurrence among children. | Rate and factors for scabies recurrence in children in Saudi Arabia: A retrospective study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
150    26    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.