Thrombophlebitis hiding under a KILT – case report on 40 years long-term follow-up of neonatal renal vein thrombosis

Neonatal renal vein thrombosis is a recognised cause of renal and inferior caval vein atresia (IVCA). However, the long-term impact of the condition is underrecognized with a high burden of morbidity for the patient, especially in adulthood. IVCA has been shown to be an independent risk factor for deep venous thrombosis (DVT) with a high risk of recurrence. | Thrombophlebitis hiding under a KILT – case report on 40 years long-term follow-up of neonatal renal vein thrombosis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    119    6    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.