Growth of extremely low birth weight infants at a tertiary hospital in a middle-income country

Survival of extremely low birth weight (ELBW; birth weight less than 1000 g) infants has improved significantly since the 1990s. Consequently, growth monitoring in ELBW infants has gained more relevance. | Growth of extremely low birth weight infants at a tertiary hospital in a middle-income country

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.