Decision-making at the limit of viability: The Austrian neonatal choice context

We aimed to explore the shared decision-making context at the limit of viability (weeks 22–25 of gestation) through analyzing neonatologist’s communication strategies with parents and their possible impact on survival and neurodevelopmental impairment (NDI) outcomes. | Decision-making at the limit of viability: The Austrian neonatal choice context

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    38    1    10-06-2023
69    49    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.