Evaluation of long-term effectiveness of the use of carglumic acid in patients with propionic acidemia (PA) or methylmalonic acidemia (MMA): Study protocol for a randomized controlled trial

Propionic acidemia (PA) and methylmalonic acidemia (MMA) are rare autosomal recessive inborn errors of metabolism characterized by hyperammonemia due to N-acetylglutamate synthase (NAGS) dysfunction. Carglumic acid (Carbaglu®; Orphan Europe Ltd.) is approved by the US Food and Drug Administration (USFDA) for the treatment of hyperammonemia due hepatic NAGS deficiency. | Evaluation of long-term effectiveness of the use of carglumic acid in patients with propionic acidemia (PA) or methylmalonic acidemia (MMA): Study protocol for a randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.