Prevalence and determinants of stunting and wasting among public primary school children in Gondar town, northwest, Ethiopia

Undernutrition among school age children has an impact on their health, cognition, and educational achievement. Therefore, this study aimed to assess the prevalence and associated factors of stunting and wasting among school age children in Gondar town, northwest, Ethiopia. | Prevalence and determinants of stunting and wasting among public primary school children in Gondar town, northwest, Ethiopia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.