A clinical scoring system to predict the need for extensive resuscitation at birth in very low birth weight infants

To analyze the risk factors for extensive cardiopulmonary resuscitation in the delivery room and develop a prediction model for outcomes in very low birth weight (VLBW) infants. | A clinical scoring system to predict the need for extensive resuscitation at birth in very low birth weight infants

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.