Noma in a boy with septic shock: A case report

Noma is a rare disease, which is characterized by rapid progression and a high rate of mortality; however, relatively few cases of noma infection accompanied by septic shock in children have been described. Further, most health care professionals have no knowledge of this disease or of its clinical significance.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.