Immunization coverage of 12–23 months old children and its associated factors in Minjar-Shenkora district, Ethiopia: A community-based study

Childhood vaccinations have been shown to be effective in protecting children against vaccinepreventable diseases. The systematic investigation of the causes of incomplete immunization is critical for the full immunization and develop health system interventions to improve immunization coverage. | Immunization coverage of 12–23 months old children and its associated factors in Minjar-Shenkora district, Ethiopia: A community-based study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    28    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.