Associations between number of pain sites and sleep, sports participation, and quality of life: A cross-sectional survey of 1021 youth from the Midwestern United States

Musculoskeletal pain in youth is common but little is known about the influence of the number of pain sites on pain characteristics. The objective of this study was to compare pain characteristics, quality of life, sleep, sport participation between adolescents without pain, those with single site pain, and those with multi-site pain and investigate the relationship between pain duration and number of pain sites. | Associations between number of pain sites and sleep, sports participation, and quality of life: A cross-sectional survey of 1021 youth from the Midwestern United States

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.