Transfer hospitalizations for pediatric severe sepsis or septic shock: Resource use and outcomes

Sepsis is a major cause of child mortality and morbidity. To enhance outcomes, children with severe sepsis or septic shock often require escalated care for organ support, sometimes necessitating interhospital transfer. | Transfer hospitalizations for pediatric severe sepsis or septic shock: Resource use and outcomes

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
104    47    3    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.