A shared protocol for porcine surfactant use in pediatric acute respiratory distress syndrome: A feasibility study

Pediatric ARDS still represents a difficult challenge in Pediatric Intensive Care Units (PICU). Among different treatments proposed, exogenous surfactant showed conflicting results. | A shared protocol for porcine surfactant use in pediatric acute respiratory distress syndrome: A feasibility study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.