GTP-Cyclohydrolase I deficiency presenting as malignant hyperphenylalaninemia, recurrent hyperthermia and progressive neurological dysfunction in a South Asian child – a case report

Tetrahydrobiopterin (BH4) deficiencies are disorders affecting phenylalanine homeostasis, and catecholamine and serotonin biosynthesis. GTP-Cyclohydrolase I deficiency (OMIM 600225) is an extremely rare variant of inborn error of BH4 synthesis which exists in recessive and dominant forms. | GTP-Cyclohydrolase I deficiency presenting as malignant hyperphenylalaninemia, recurrent hyperthermia and progressive neurological dysfunction in a South Asian child – a case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.