Amoxicillin effect on bacterial load in group A streptococcal pharyngitis: Comparison of single and multiple daily dosage regimens

Culture tests have demonstrated that once-daily administration of amoxicillin may be effective in the treatment of group A streptococcal (GAS) pharyngitis. However, culture methods do not allow accurate assessments of bacterial load changes because of the suppressive effect of the antibiotic on bacterial growth. | Amoxicillin effect on bacterial load in group A streptococcal pharyngitis: Comparison of single and multiple daily dosage regimens

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.