Sleep SAAF: A responsive parenting intervention to prevent excessive weight gain and obesity among African American infants

Responsive parenting interventions that shape parenting behaviors in the areas of sleep and soothing, appropriate and responsive feeding, and routines represent a promising approach to early obesity prevention and have demonstrated effectiveness in our previous trials. | Sleep SAAF: A responsive parenting intervention to prevent excessive weight gain and obesity among African American infants

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.