Pseudotumour cerebri associated with mycoplasma pneumoniae infection and treatment with levofloxacin: A case report

Idiopathic intracranial hypertension (IIH), also known as pseudotumour cerebri syndrome (PTCS), is characterized by the presence of signs and symptoms of raised intracranial pressure without evidence of any intracranial structural cause and with normal cerebrospinal fluid microscopy and biochemistry. | Pseudotumour cerebri associated with mycoplasma pneumoniae infection and treatment with levofloxacin: A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    38    1    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.