High mortality due to congenital malformations in children aged

In French Guiana, pregnant women may be exposed to infectious, environmental, and social risks leading to congenital malformation. The objective of the study was to study mortality rates from congenital malformations among infants | High mortality due to congenital malformations in children aged

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    25    2    10-06-2023
2    30    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.