Cross-cultural validation of the Bengali version KIDSCREEN-27 quality of life questionnaire

Measuring the health-related quality of life (HRQoL) of adolescents, including those with cerebral palsy (CP) (the major cause of childhood physical disability worldwide) in Bangladesh is pertinent although there is a dearth of validated instruments for assessing this concept. | Cross-cultural validation of the Bengali version KIDSCREEN-27 quality of life questionnaire

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    46    3    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.