Factors associated with uptake of Haemophilus influenzae type b vaccination in Shanghai, China

Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine is effective in reducing the burden of Hib related diseases, but little is known about factors influencing the uptake of Hib vaccine. This study aimed to assess the uptake of Hib vaccination and its associated factors in Shanghai City, China. | Factors associated with uptake of Haemophilus influenzae type b vaccination in Shanghai, China

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    25    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.