Childhood stunting in Thailand: When prolonged breastfeeding interacts with household poverty

Childhood stunting, defined as the height-for-age standardized score lower than minus two, is one of the key indicators for assessing well-being and health of a child; and can be used for monitoring child health inequalities. | Childhood stunting in Thailand: When prolonged breastfeeding interacts with household poverty

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    61    4    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.