Physical activity for children with chronic disease; a narrative review and practical applications

Physical activity (PA) is associated with a diverse range of health benefits. International guidelines suggest that children should be participating in a minimum of 60 min of moderate to vigorous intensity PA per day to achieve these benefits. | Physical activity for children with chronic disease; a narrative review and practical applications

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
128    35    1    09-06-2023
75    178    5    09-06-2023
102    30    1    09-06-2023
87    35    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.