The association of malaria morbidity with linear growth, hemoglobin, iron status, and development in young Malawian children: A prospective cohort study

Although poor complementary feeding is associated with poor child growth, nutrition interventions only have modest impact on child growth, due to high burden of infections. We aimed to assess the association of malaria with linear growth, hemoglobin, iron status, and development in children aged 6–18 months in a setting of high malaria and undernutrition prevalence. | The association of malaria morbidity with linear growth, hemoglobin, iron status, and development in young Malawian children: A prospective cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
394    28    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.