Ontogeny of alkaline phosphatase activity in infant intestines and breast milk

Necrotizing enterocolitis (NEC) is a devastating disease of intestinal inflammation that primarily affects premature infants. A potential risk factor for necrotizing enterocolitis is exposure of the premature neonatal intestine to environmental bacteria and their proinflammatory products such as lipopolysaccharide. | Ontogeny of alkaline phosphatase activity in infant intestines and breast milk

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.