The influence of gestational age in the psychometric testing of the Bernese Pain Scale for Neonates

Assessing pain in neonates is challenging because full-term and preterm neonates of different gestational ages (GAs) have widely varied reactions to pain. We validated the Bernese Pain Scale for Neonates (BPSN) by testing its use among a large sample of neonates that represented all GAs. | The influence of gestational age in the psychometric testing of the Bernese Pain Scale for Neonates

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    10    1    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.