Do video game interventions improve motor outcomes in children with developmental coordination disorder? A systematic review using the ICF framework

Children with developmental coordination disorder (DCD) experience a range of difficulties that can potentially limit their academic, social and physical ability. Recent research has developed interventions that aim to improve motor outcomes in a variety of paediatric cohorts using video gaming equipment. | Do video game interventions improve motor outcomes in children with developmental coordination disorder? A systematic review using the ICF framework

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    22    2    29-05-2023
204    39    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.