Occult child abuse presenting as pneumatosis intestinalis and portomesenteric venous gas - a case report

: Pneumatosis intestinalis and portomesenteric venous gas are usually caused by necrotizing enterocolitis; however they can occur secondary to abusive abdominal trauma with bone fractures and bruising. It is difficult to recognize initially if there is no bruising on the skin or bone fractures. | Occult child abuse presenting as pneumatosis intestinalis and portomesenteric venous gas - a case report

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.