The subject-dependent, cumulative, and recency association of aerobic fitness with academic performance in Taiwanese junior high school students

The objective of the current study was to examine whether the relation between aerobic fitness and academic achievement during adolescence is subject-dependent, and to investigate cumulative and recency effects. | The subject-dependent, cumulative, and recency association of aerobic fitness with academic performance in Taiwanese junior high school students

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.