Food security is not the only solution to prevent under-nutrition among 6–59 months old children in Western Amhara region, Ethiopia

In spite of surplus food production, in Amhara region, a significant number of children had undernutrition. Investigating factors associated with under-nutrition in food secured households is crucial to design preventive measures. | Food security is not the only solution to prevent under-nutrition among 6–59 months old children in Western Amhara region, Ethiopia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.