Treating extravasation injuries in infants and young children: A scoping review and survey of UK NHS practice

Extravasation injuries are caused by unintended leakages of fluids or medicines from intravenous lines but there is no consensus on the best treatment approaches, particularly in infants and young children. | Treating extravasation injuries in infants and young children: A scoping review and survey of UK NHS practice

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.