Combination therapy with erythropoietin, magnesium sulfate and hypothermia for hypoxic-ischemic encephalopathy: An open-label pilot study to assess the safety and feasibility

Although therapeutic hypothermia improves the outcome of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE), its efficacy is still limited. This preliminary study evaluates the safety and feasibility of the combination therapy with erythropoietin (Epo), magnesium sulfate and hypothermia in neonates with HIE. | Combination therapy with erythropoietin, magnesium sulfate and hypothermia for hypoxic-ischemic encephalopathy: An open-label pilot study to assess the safety and feasibility

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.