Parents’ self-directed practices towards the use of antibiotics for upper respiratory tract infections in Makkah, Saudi Arabia

Excessive and inappropriate antimicrobial use in the community is one risk factor that can result in the spread of antimicrobial resistance. Upper respiratory tract infections are most frequently reported among children and mainly of viral origin and do not require antibiotics. | Parents’ self-directed practices towards the use of antibiotics for upper respiratory tract infections in Makkah, Saudi Arabia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    80    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.