Ultrasound of the infant hip: Manual fixation is equivalent to Graf’s technique regarding image quality - a randomized trial

In Middle Europe ultrasonography is the standard method used to screen for developmental dysplasia of the hip in infants. Our aim was to determine whether manual fixation of the child is equivalent to Graf’s technique regarding image quality. | Ultrasound of the infant hip: Manual fixation is equivalent to Graf’s technique regarding image quality - a randomized trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
184    105    9    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.