Diagnosis and antibiotic treatment of group a streptococcal pharyngitis in children in a primary care setting: Impact of point-of-care polymerase chain reaction

To compare the sensitivity and specificity of the recommended 2-step rapid antigen detection test (RADT) with confirmatory culture vs the point-of-care (POC) polymerase chain reaction (PCR) Roche cobas® Liat® Strep A test for detection of group A Streptococcus (GAS) in pediatric patients with pharyngitis, and to investigate the impact of these tests on antibiotic use in a large pediatric clinic. | Diagnosis and antibiotic treatment of group a streptococcal pharyngitis in children in a primary care setting: Impact of point-of-care polymerase chain reaction

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.