The effect of placebo on endurance capacity in normal weight children – a randomized trial

The aim of the study was to examine the influence of the placebo effect on the endurance capacity results in normal weight children. | The effect of placebo on endurance capacity in normal weight children – a randomized trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    27    1    11-06-2023
41    33    1    11-06-2023
16    36    2    11-06-2023
119    20    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.