Bariatric surgery in adolescents: A prospective randomized controlled trial comparing laparoscopic gastric banding to combined lifestyle interventions in adolescents with severe obesity (BASIC trial)

Obesity in children and adolescents is an increasing problem associated with multiple co-morbidities including metabolic and endocrine changes, cardiovascular abnormalities, and impaired quality of life. Combined lifestyle interventions are the current standard treatment for severe obesity in children. | Bariatric surgery in adolescents: A prospective randomized controlled trial comparing laparoscopic gastric banding to combined lifestyle interventions in adolescents with severe obesity (BASIC trial)

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.