A health systems strengthening intervention to improve quality of care for sick and small newborn infants: Results from an evaluation in district hospitals in KwaZulu-Natal, South Africa

A multipronged intervention aiming to improve quality of newborn care in district hospitals was implemented comprising training in clinical care for sick and small newborns, skills development for health managers, on-site mentoring, and hospital accreditation. We present the results of the project evaluation. | A health systems strengthening intervention to improve quality of care for sick and small newborn infants: Results from an evaluation in district hospitals in KwaZulu-Natal, South Africa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    34    3    11-06-2023
2    1047    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.