Sail sign in neonatal pneumomediastinum: A case report

Pneumomediastinum is an uncommon cause of neonatal respiratory distress. Clinical history and examination of the neonate may be uninformative in determining the aetiology of the respiratory distress. Chest xray can be diagnostic of pneumomediastinum however is often difficult to interpret.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    28    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.