Developmental outcomes of preterm infants with bronchopulmonary dysplasiaassociated pulmonary hypertension at 18–24 months of corrected age

Owing to advances in the critical care of premature infants with bronchopulmonary dysplasia (BPD), BPD-associated pulmonary hypertension (PH) is becoming a growing concern. However, only few investigations were available on neurodevelopmental outcomes in preterm infants with PH. | Developmental outcomes of preterm infants with bronchopulmonary dysplasiaassociated pulmonary hypertension at 18–24 months of corrected age

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    9    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.